L'educació en valors es treballa a través de les competències

Etapa primària
Objectius d´etapa
Competències bàsiques
Educació en valors
a. Conèixer els valors i les normes de convivència i obrar d’acord amb aquestes, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.


b. Desenvolupar una actitud responsable i solidària que afavoreixi un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència

d. Adquirir habilitats per a la prevenció i la resolució pacífica de conflictes, que li permetin actuar amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com amb els grups socials amb els quals es relaciona

e. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes, i la no-discriminació de persones amb discapacitat.


p. Conèixer i valorar els altres éssers vius i adoptar maneres que afavoreixin la seva cura
CSC. Utilitzar el judici ètic per prendre decisions. Practicar habiitats socials de convivència i coeducació. Exercir la ciutadania activa.

CCIMF. Actuar per millorar les condicions de vida pròpia, la dels altres i la de tots els éssers vius.
- Fonamentar el respecte a la dignitat humana
- Practicar la convivència amb els que ens envolten
- Desvetllar la consciència crítica davant les desigualtats i les injustícies
c. Desenvolupar hàbits de treball individual i col·lectiu, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.

j. Valorar i fer la tasca ben feta com a condició necessària per a l’aprofitament eficaç dels aprenentatges.

o. Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’esport com a mitjà per afavorir el desenvolupament integral.

q. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat en si mateix i amb els altres, evitant una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
CAA. Reconèixer les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques...), disposar d´un sentiment de competència personal i adquirir autonomia en l´aprenentatge.

CAIP. Adquirir i aplicar valors i actituds personals. Emprendre, liderar i avaluar projectes.
- Conèixer i unificar la persona en les vessants:
 • corporal
 • psicològica
 • transcendental
f. Conèixer i utilitzar adequadament la llengua catalana i la llengua castellana, tant oralment com per escrit, de manera que puguin ser emprades com a llengües de comunicació i d’aprenentatge

g. Adquirir la competència comunicativa necessària en una llengua estrangera per desenvolupar-se en situacions comunicatives.
h. Adquirir l’hàbit de la lectura com una via d’accés a la informació, al coneixement, al plaer.
CL. Escoltar, llegir, interactuar, parlar, escriure.

k. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la vida quotidiana.
CM. Plantejar i resoldre problemes, pensar, raonar, argumentar.

i. Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història, el patrimoni artístic i cultural, especialment els corresponents a les Illes Balears i els dels altres territoris de parla catalana, reforçant així el sentiment de pertinença a l’àmbit cultural i lingüístic català, i entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels individus.
n. Iniciar-se en la valoració i en la producció de les diverses manifestacions artístiques, com a mitjà d’expressió i comprensió per desenvolupar la sensibilitat estètica i la comunicació en aquests llenguatges.
CCA. Gaudir i comprendre l´art i emprar-lo per expressar-se.

m. Utilitzar les TIC i desenvolupar un esperit crític davant les informacions que rep i elabora.
CTID. Emprar les TIC per gestionar la informació de forma crítica

l. Conèixer, valorar i interactuar amb l’entorn natural, social i cultural, mostrant actituds i hàbits positius per aplicar-los-hi.

r. Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació viària i actituds de respecte que incideixen en la prevenció d’accidents de tràfic.
CSC. Comprendre la realitat social i els trets i valors del sistema democràtic.

CCIMF. Valorar i aplicar el pensament científico-tècnic i els processos de la indagació científica.


Font: títols grocs provenen de: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE NAVARRA

Gris: MEC, Ejes actitudinales, dins MARCO PARA LA EVALUACIÓN G DIAGNÓSTICA 2009.


Autonomía (MEC)
Valores relacionados con el estilo y actitud ante el aprendizajeAutoconeixement (Josep M. Puig)CAA, CAIP, CCA
MEC, Ejes actitudinales, Marco EGD 2009
Consejería de Educación de Navarra.
 • Aceptación de los errores como instrumento de mejora.
 • Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
 • Autonomía en la realización de tareas de aprendizaje.
 • Confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas.
 • Conocimiento de uno mismo, actitud analítica con respecto a las propias acciones y emociones.
Este apartado incluye aspectos relativos a las actitudes y comportamientos de aprendizaje como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular los riesgos y de afrontar los problemas, de demorar la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y de asumir riesgos.

Socialización (MEC)

Valores relacionados con la resolución de conflictos y el clima escolarReconeixement de l'altre (Josep M. Puig)CSC, CCA, CAA, CAIP
MEC, Ejes actitudinales, Marco EGD 2009
Consejería de Educación de Navarra.
Actuar de forma coordinada y cooperativa.
Actitud de aceptación hacia las demás personas.
Interés por la intervención de las demás personas.
Asunción responsable de las tareas.
Actitudes de respeto, tolerancia e interés por los demás.
Favorecer la convivencia en el aula y la participación en las actividades
Ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tolerante y respetar los valores, lascreencias, las culturas y la historia personal y colectiva de los otros.Supone también adquirir habilidades de interactuar eficazmente, mostrar empatía, autocontrol, ser capaz de superar la adversidad, gestionar el estrés y la frustración, y la aceptación de las normas de convivencia y de la autoridad.Ética

Valores que capacitan para la vida en sociedadComprensió de la realitat social
Ús del judici moral
Contribució al canvi socialCSC, CCLAV, CCA, CCIMF, CTID, CAA, CAIP, CMM
MEC, Ejes actitudinales, Marco EGD 2009
Consejería de Educación de Navarra.
Asunción de las propias responsabilidades.
Respeto a las normas de interacción.
Evitar discriminaciones y actitudes de rivalidad fundadas en estereotipos y prejuicios.
Actitud de rechazo hacia las discriminaciones.
Apreciar las particularidades socioculturales de hablantes de otras lenguas.
Respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos superando estereotipos.
Capacidad para ponerse en lugar de otro.
Valoración crítica de mensajes explícitos e implícitos.
Actitud positiva para contrastar puntos de vista.
Capacidad para distanciarse de los mensajes, analizarlos y valorarlos críticamente.
Síntesis de ideas propias y ajenas.
Formarse una opinión propia.
Estos valores permiten vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora

formas de comportamiento individual orientadas a la autonomía, el cuidado y el respeto por las otras personas, que capacitan para convivir

en una sociedad cada vez más plural, para relacionarse, cooperar, comprometerse y afrontar los conflictos.


La proposta de Josep M. Puig


Continguts_intercultural.jpg
Continguts_intercultural.jpgDimensions de la Competència Social i Ciutadana

Imagen_1.png


Font: Consejería de Educación del Gobierno Vasco. Evaluación diagnóstica de 4º de primaria de la competencia social y ciudadana.


Blocs de contingut de Coneixement del Medi de primària

CB
Continguts
CCIMF
Bloc 1. L'entorn i la seva conservació. L´entorn proper. La conservació del medi ambient.

CCIMF, CCLAV
Bloc 2. La diversitat d´éssers vius. La relació de les persones amb l'entorn.
CAIP, CCLAV
Bloc 3. Salut i desenvolupament personal. La gestió de les emocions
CSC, CCLAV, CTID, CCA
Bloc 4. Persones, cultures i organització social. Participació a la família, l'escola i el barri. Manifestacions culturals: festes i tradicions.
Drets i deures. Conflictes i convivència. Organització social: institucions locals. Recollida de dades. Ús de les TIC
CSC
Bloc 5. Canvis en el temps
CCIMF
Bloc 6. Matèria i energia. Materials i usos, efectes força, percepció del so, actituds davant el MA (RRR).
CCIMF, CTID
Bloc 7. Objectes, màquines i tecnologia: muntatge i desomontatge, seguretat i risc, estalvi d´energia...


3r cicle. Ciutadania:

Bloc 1. Individus i relacions interpersonals i socials. IDENTITAT.

Bloc 2. Vida en comunitat. Valors cívics. No discriminació.

Bloc 3. Viure en societat. Constitució. Serveis públics. Bens comuns.external image Mapa%20competencias.jpg
external image Mapa%20competencias.jpg

Mapa sobre COMPETENCIAS BÁSICAS Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL. FUENTE: MARIBEL GONZÁLEZ

COM IMPLANTAR-HO AL CURRÍCULUM?
Dues vies:
 • Del PEC (PAD....) a les aules
 • De les aules al PEC (PAD....)

Dinàmiques i materials educatius per treballar aquesta competència.

Continguts de l'educació en valors basada en CB

DIVERSITAT INDIVIDUAL
Conèixer-se. IM
APRENDRE A SER
DIVERSITAT INTRACULTURAL
Comunicar-se
APRENDRE A CONVIURE
DIVERSITAT INTERCULTURAL


DIVERSITAT SOCIAL/ECONÒMICA
Participar
APRENDRE A FER

external image Continguts%20ED%20INT.jpg
external image Continguts%20ED%20INT.jpg
external image Drets%20humans.jpg
external image Drets%20humans.jpg
external image CONTINGUTS%20ED%20INT%20INDEX.jpg
external image CONTINGUTS%20ED%20INT%20INDEX.jpg


external image Continguts_escola_democr_tica_1.jpg
external image Continguts_escola_democr_tica_1.jpg
external image Continguts%20DEMOCR%C3%80TIQUES.jpg
external image Continguts%20DEMOCR%C3%80TIQUES.jpg

external image Fon%20pedag%C3%B2gica.jpg
external image Fon%20pedag%C3%B2gica.jpg


Orígens teòrics de l´educació intercultural
Orígens teòrics de l'escola inclusiva
 • Al principi, escola especial
 • Després suport als discapacitats a l´aula
 • Com organitzar l'aula pensant en la diversitat
Índex d'inclusió
 • Dimensions: cultures inclusives, polítiques inclusives, pràctiques inclusives.