external image cuadro-flecha.gifTorna a l'índex

Com esdevenir un centre acollidor. Metodologies inclusives.Teoria. El centre acollidorDiferents concepcions de l´educació intercultural


Anys 60-70
Assimilacionisme. Els de fòra s´han d'adaptar a la cultura d'aquí.

Madrid.
No culturalisme

A Catalunya, avui.


S’orienta cap a una nova síntesi cultural, de forma que les cultures dels nouvinguts s’afegeixin a la nostra per enriquir-la i renovar-la sense fer-li predre la pròpia identitat. Evitar l’exclusió, marginació o el fanatisme.

Aprendre a viure amb diverses visions de la realitat és una font de civilització. Identitat i diversitat són dues cares d’una mateixa moneda. Tots som ciutadans d´un mateix món però tots hi som des d´una tradició i des d´un lloc determinat. No sentir-se d’enlloc vol dir viure una cultura difosa, orfa i erma, sense visió del passat ni de futur, sense referents ni principis, porta a la desmobilització social, a la indiferència per millorar la realitat.

La identitat és un requisit (la identificació) per a la participació social sabent que som el resultat de la diversitat cultural i social.

Com crear identitats comunes en una societat multicultural?

“les escoles són, en definitiva, la resposta afirmativa a la pregunta: es pot crear una cultura unificada, estable, i coherent amb persones de diverses tradicions, llengües i religions?” Neil Postman, La fi de l’educació (Eumo, 2000)


Els currículums interculturals

Resum extret de XAVIER BESALÚ Universitat de Girona, Departament de Pedagogia. I Ignasi Vila, Universitat de Girona, Departament de Psicologia. Conferència impartida en les Jornades de “Sensibilització i consolidació de la cohesió social, la interculturalitat i la llengua”. Caixa d´eines del Pla LIC, n.3.

Els continguts

No es tracta de crear currículums específics per a determinats col·lectius amb una idea més o menys confusa d’un projecte multicultural per contribuir a potenciar l’autoestima i l’orgull ètnic dels diferents col·lectius. Ens portaria a fomentar diferències i divisions.

Els valors compartits

Cal potenciar tot allò que ens és comú, des d’una dignitat personal radical fins a l’assumpció del patrimoni cultural de la humanitat, sense menystenir el coneixement de la realitat concreta de l’altre ni oblidar la nostra tradició cultural.

Quins són els valors bàsics?:

• Els Dret Humans.
• Els drets i deures dels ciutadans/es de Catalunya.
• El respecte per les institucions del país i per les normes bàsiques de conducta.
• La voluntat de crear una societat que permeti la promoció de les persones.
• L’acceptació de que tots plegats som a Catalunya i que Catalunya té el dret a assegurar la seva continuïtat històrica.
• L’acceptació que la llengua catalana és un element bàsic de Catalunya que cal ser apresa i parlada

La metodologia

• Educació inclusiva.
• La interacció i el diàleg. Visió integrada compartida i solidària de la realitat social.
• L’educació per a la diversitat.
• Educar la participació a partir del sentiment de pertànyer a una comunitat.
• La llengua catalana com a eix vertebrador d’una nova realitat plurilingüe i com component bàsic de la identitat col·lectiva.