Recent Changes

Sunday, August 21

 1. page Continguts, visió i misió edited L'educació en valors es treballa a través de les competències Etapa primària Objectius d´etapa…

  L'educació en valors es treballa a través de les competències
  Etapa primària
  Objectius d´etapa
  Competències bàsiques
  Educació en valors
  a. Conèixer els valors i les normes de convivència i obrar d’acord amb aquestes, preparar-se per a l’exercici actiu de la ciutadania i respectar els drets humans, així com el pluralisme propi d’una societat democràtica.
  b. Desenvolupar una actitud responsable i solidària que afavoreixi un clima propici per a la llibertat personal, l’aprenentatge i la convivència
  d. Adquirir habilitats per a la prevenció i la resolució pacífica de conflictes, que li permetin actuar amb autonomia en l’àmbit familiar i domèstic, així com amb els grups socials amb els quals es relaciona
  e. Conèixer, comprendre i respectar les diferents cultures i les diferències entre les persones, la igualtat de drets i oportunitats de dones i homes, i la no-discriminació de persones amb discapacitat.
  p. Conèixer i valorar els altres éssers vius i adoptar maneres que afavoreixin la seva cura
  CSC. Utilitzar el judici ètic per prendre decisions. Practicar habiitats socials de convivència i coeducació. Exercir la ciutadania activa.
  CCIMF. Actuar per millorar les condicions de vida pròpia, la dels altres i la de tots els éssers vius.
  - Fonamentar el respecte a la dignitat humana
  - Practicar la convivència amb els que ens envolten
  - Desvetllar la consciència crítica davant les desigualtats i les injustícies
  c. Desenvolupar hàbits de treball individual i col·lectiu, d’esforç i de responsabilitat en l’estudi així com actituds de confiança en si mateix, sentit crític, iniciativa personal, responsabilitat, curiositat, interès i creativitat en l’aprenentatge.
  j. Valorar i fer la tasca ben feta com a condició necessària per a l’aprofitament eficaç dels aprenentatges.
  o. Valorar la higiene i la salut, acceptar el propi cos i el dels altres, respectar les diferències i utilitzar l’esport com a mitjà per afavorir el desenvolupament integral.
  q. Desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat en si mateix i amb els altres, evitant una actitud contrària a la violència, als prejudicis de qualsevol tipus i als estereotips sexistes.
  CAA. Reconèixer les pròpies capacitats (intel·lectuals, emocionals, físiques...), disposar d´un sentiment de competència personal i adquirir autonomia en l´aprenentatge.
  CAIP. Adquirir i aplicar valors i actituds personals. Emprendre, liderar i avaluar projectes.
  - Conèixer i unificar la persona en les vessants:
  corporal
  psicològica
  transcendental
  f. Conèixer i utilitzar adequadament la llengua catalana i la llengua castellana, tant oralment com per escrit, de manera que puguin ser emprades com a llengües de comunicació i d’aprenentatge
  g. Adquirir la competència comunicativa necessària en una llengua estrangera per desenvolupar-se en situacions comunicatives.
  h. Adquirir l’hàbit de la lectura com una via d’accés a la informació, al coneixement, al plaer.
  CL. Escoltar, llegir, interactuar, parlar, escriure.
  k. Desenvolupar les competències matemàtiques bàsiques i iniciar-se en la resolució de problemes que requereixin la realització d’operacions elementals de càlcul, coneixements geomètrics i estimacions, així com ser capaços d’aplicar-los a les situacions de la vida quotidiana.
  CM. Plantejar i resoldre problemes, pensar, raonar, argumentar.
  i. Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història, el patrimoni artístic i cultural, especialment els corresponents a les Illes Balears i els dels altres territoris de parla catalana, reforçant així el sentiment de pertinença a l’àmbit cultural i lingüístic català, i entendre la diversitat lingüística i cultural com un dret dels pobles i dels individus.
  n. Iniciar-se en la valoració i en la producció de les diverses manifestacions artístiques, com a mitjà d’expressió i comprensió per desenvolupar la sensibilitat estètica i la comunicació en aquests llenguatges.
  CCA. Gaudir i comprendre l´art i emprar-lo per expressar-se.
  m. Utilitzar les TIC i desenvolupar un esperit crític davant les informacions que rep i elabora.
  CTID. Emprar les TIC per gestionar la informació de forma crítica
  l. Conèixer, valorar i interactuar amb l’entorn natural, social i cultural, mostrant actituds i hàbits positius per aplicar-los-hi.
  r. Adquirir els elements bàsics d’una correcta educació viària i actituds de respecte que incideixen en la prevenció d’accidents de tràfic.
  CSC. Comprendre la realitat social i els trets i valors del sistema democràtic.
  CCIMF. Valorar i aplicar el pensament científico-tècnic i els processos de la indagació científica.

  Font: títols grocs provenen de: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE NAVARRA
  Gris: MEC, Ejes actitudinales, dins MARCO PARA LA EVALUACIÓN G DIAGNÓSTICA 2009.
  (view changes)
  10:19 pm

Thursday, March 17

 1. page El company-guia edited ... Si hi sobra temps Primera hora Presentació del curs i de la xarxa social i dinàmica Dinàmi…
  ...
  Si hi sobra temps
  Primera hora
  Presentació del curs i de la xarxa social i dinàmicaDinàmica inicial per
  ...
  bon company guiad´equip
  Dinàmica Gestalt: No puc, no sé, no valcVídeo: NO HO SÉ FER (Teresa Julià).
  Dinàmica cartells espatles + cames fermades.
  (view changes)
  2:53 am

Wednesday, December 22

 1. page Continguts, visió i misió edited L'educació en valors es treballa a través de les competències Valores relacionados con el estil…

  L'educació en valors es treballa a través de les competències
  Valores relacionados con el estilo y actitud ante el aprendizajeAutoconeixement (Josep M. Puig)CAA, CAIP, CCA
  Este apartado incluye aspectos relativos a las actitudes y comportamientos
  de aprendizaje como la responsabilidad, la perseverancia, el
  conocimiento de uno mismo, la autoestima, la creatividad, la autocrítica,
  el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular los riesgos
  y de afrontar los problemas, de demorar la necesidad de satisfacción
  inmediata y de aprender de los errores y de asumir riesgos.

  Font: títols grocs provenen de: CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE NAVARRA
  Gris: MEC, Ejes actitudinales, dins MARCO PARA LA EVALUACIÓN G DIAGNÓSTICA 2009.
  Autonomía (MEC)
  Valores relacionados con el estilo y actitud ante el aprendizajeAutoconeixement (Josep M. Puig)CAA, CAIP, CCA
  MEC, Ejes actitudinales, Marco EGD 2009
  Consejería de Educación de Navarra.
  Aceptación de los errores como instrumento de mejora.
  Perseverancia en la búsqueda de soluciones.
  Autonomía en la realización de tareas de aprendizaje.
  Confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas.
  Conocimiento de uno mismo, actitud analítica con respecto a las propias acciones y emociones.
  Este apartado incluye aspectos relativos a las actitudes y comportamientos de aprendizaje como la responsabilidad, la perseverancia, el conocimiento de uno mismo, la autoestima, la creatividad, la autocrítica, el control emocional, la capacidad de elegir, de calcular los riesgos y de afrontar los problemas, de demorar la necesidad de satisfacción inmediata y de aprender de los errores y de asumir riesgos.
  Socialización (MEC)

  Valores relacionados con la resolución de conflictos y el clima escolarReconeixement de l'altre (Josep M. Puig)CSC, CCA, CAA, CAIP
  PonerseMEC, Ejes actitudinales, Marco EGD 2009
  Consejería de Educación de Navarra.
  Actuar de forma coordinada y cooperativa.
  Actitud de aceptación hacia las demás personas.
  Interés por la intervención de las demás personas.
  Asunción responsable de las tareas.
  Actitudes de respeto, tolerancia e interés por los demás.
  Favorecer la convivencia en el aula y la participación en las actividades
  Ponerse
  en el
  ...
  los valores, las
  creencias,
  lascreencias, las culturas
  ...
  de los otros.
  Supone
  otros.Supone también adquirir
  ...
  eficazmente, mostrar
  empatía,
  empatía, autocontrol, ser
  ...
  adversidad, gestionar
  el
  el estrés y
  ...
  la autoridad.
  Ética

  Valores que capacitan para la vida en sociedadComprensió de la realitat social
  Ús del judici moral
  ...
  al canvi social CSC,socialCSC, CCLAV, CCA,
  ...
  CAIP, CMM
  MEC, Ejes actitudinales, Marco EGD 2009
  Consejería de Educación de Navarra.
  Asunción de las propias responsabilidades.
  Respeto a las normas de interacción.
  Evitar discriminaciones y actitudes de rivalidad fundadas en estereotipos y prejuicios.
  Actitud de rechazo hacia las discriminaciones.
  Apreciar las particularidades socioculturales de hablantes de otras lenguas.
  Respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos superando estereotipos.
  Capacidad para ponerse en lugar de otro.
  Valoración crítica de mensajes explícitos e implícitos.
  Actitud positiva para contrastar puntos de vista.
  Capacidad para distanciarse de los mensajes, analizarlos y valorarlos críticamente.
  Síntesis de ideas propias y ajenas.
  Formarse una opinión propia.

  Estos valores permiten vivir en sociedad, comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática. Incorpora
  formas de comportamiento individual orientadas a la autonomía, el cuidado y el respeto por las otras personas, que capacitan para convivir
  ...
  Bloc 1. Individus i relacions interpersonals i socials. IDENTITAT.
  Bloc 2. Vida en comunitat. Valors cívics. No discriminació.
  ...
  Bens comuns.
  {http://lh4.ggpht.com/_ddRzkX2DaQQ/Sqo4nJqR5kI/AAAAAAAAA7E/Opu7dQ711YU/s800/Mapa%20competencias.jpg} external image Mapa%20competencias.jpg
  Mapa sobre COMPETENCIAS BÁSICAS Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL. FUENTE: MARIBEL GONZÁLEZ
  (view changes)
  1:04 am

Tuesday, December 21

 1. page Continguts, visió i misió edited L'educació en valors es treballa a través de les competències ... CAIP, CCA Este apartado …

  L'educació en valors es treballa a través de les competències
  ...
  CAIP, CCA
  Este apartado incluye aspectos relativos a las actitudes y comportamientos
  de aprendizaje como la responsabilidad, la perseverancia, el
  ...
  Del PEC (PAD....) a les aules
  De les aules al PEC (PAD....)
  Dinàmiques i materials educatius per treballar aquesta competència.
  Continguts de l'educació en valors basada en CB
  DIVERSITAT INDIVIDUAL
  (view changes)
  12:20 am

Sunday, September 5

 1. page Continguts, visió i misió edited ... Bloc 2. Vida en comunitat. Valors cívics. No discriminació. Bloc 3. Viure en societat. Consti…
  ...
  Bloc 2. Vida en comunitat. Valors cívics. No discriminació.
  Bloc 3. Viure en societat. Constitució. Serveis públics. Bens comuns.
  ----
  {http://lh4.ggpht.com/_ddRzkX2DaQQ/Sqo4nJqR5kI/AAAAAAAAA7E/Opu7dQ711YU/s800/Mapa%20competencias.jpg} external image Mapa%20competencias.jpg
  Mapa sobre COMPETENCIAS BÁSICAS Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL. FUENTE: MARIBEL GONZÁLEZ
  ...
  Després suport als discapacitats a l´aula
  Com organitzar l'aula pensant en la diversitat
  Índex d'exclusió (UNESCO)d'inclusió
  Dimensions: cultures inclusives, polítiques inclusives, pràctiques inclusives.
  (view changes)
  7:38 am

Sunday, May 16

 1. page La discriminació estructural edited ... Tres visions: el diàleg/la violència/el relativisme. Durada: 60' ... Carme Lloreta: MA…
  ...
  Tres visions: el diàleg/la violència/el relativisme.
  Durada: 60'
  ...
  Carme Lloreta:
  MAPAMUNDI

  MAPAMUNDI
  a la pissarra.
  Van

  Van
  enganxar post-its
  ...
  tenim familiars.
  Vam

  Vam
  parlar de
  ...
  mateix país.
  Vam visualitzar 2 trailers de pel·lícules. No els van quedar gens clars, els les vaig haver d’explicar. Pel curs que ve replantejar-ho.
  Debat:
  ...
  de reagrupar-se.
  Un grupet tenien cada component una targeta vermella amb l’explicació de l’etnocentrisme, un altre una de taronja sobre la multiculturalitat, i el tercer sobre la tolerància social. La Tis feia de moderadora. Més que res havíem d’explicar els conceptes i repetir que havien de parlar cada grupet, i després que cada portaveu ho havia d’exposar a la resta en veu alta. Això als de 1r d’ESO els costa una mica.
  ...
  els prejudicis?
  Es van posar en situació que defensaven les idees de països, sinó no ho entenien, s’ho agafaven de manera personal. Els va costar posar-se en situació de simulació.
  ...
  el poder.
  Guió del Taller impartit per na Guida:

  Joc de rols partir d'una pel·lícula on cada noi/a assumirà un rol que durarà tota la sessió i que emprarà per fer tots els jocs. Els rols coincidiran amb els dels protagonistes de la pel·lícula.
  **Cintes de prejudicis i cercles concèntrics**. Grups de tres, que defensaran l'opinió dels seus rols (A/B/C) més un altre que és el que roda i porta la cinta al cap. Apart es formarà un grup de 4 encarregat de fer fotos, dirigir el debat i cronometrar i fer cartells.
  (view changes)
  8:11 am
 2. page La discriminació estructural edited ... Tres visions: el diàleg/la violència/el relativisme. Durada: 60' Guió del Taller impartit …
  ...
  Tres visions: el diàleg/la violència/el relativisme.
  Durada: 60'
  Guió del Taller impartit per Carme Lloreta:
  MAPAMUNDI a la pissarra.
  Van enganxar post-its en els llocs de procedència, nostres, de la família i on encara hi tenim familiars.
  Vam parlar de les diferents procedències dels familiars, però que ara tots estem en el mateix poble, el mateix país.
  Vam visualitzar 2 trailers de pel·lícules. No els van quedar gens clars, els les vaig haver d’explicar. Pel curs que ve replantejar-ho.
  Debat:
  Vaig repartir targetes de diferents colors aleatòriament, i van haver de reagrupar-se.
  Un grupet tenien cada component una targeta vermella amb l’explicació de l’etnocentrisme, un altre una de taronja sobre la multiculturalitat, i el tercer sobre la tolerància social. La Tis feia de moderadora. Més que res havíem d’explicar els conceptes i repetir que havien de parlar cada grupet, i després que cada portaveu ho havia d’exposar a la resta en veu alta. Això als de 1r d’ESO els costa una mica.
  Des de cada postura, entendre què ens fa diferents? És la cultura? La cultura separa les persones o altres coses, per exemple els prejudicis?
  Es van posar en situació que defensaven les idees de països, sinó no ho entenien, s’ho agafaven de manera personal. Els va costar posar-se en situació de simulació.
  Dinàmica: La lluita per la riquesa i el poder.

  Joc de rols partir d'una pel·lícula on cada noi/a assumirà un rol que durarà tota la sessió i que emprarà per fer tots els jocs. Els rols coincidiran amb els dels protagonistes de la pel·lícula.
  **Cintes de prejudicis i cercles concèntrics**. Grups de tres, que defensaran l'opinió dels seus rols (A/B/C) més un altre que és el que roda i porta la cinta al cap. Apart es formarà un grup de 4 encarregat de fer fotos, dirigir el debat i cronometrar i fer cartells.
  (view changes)
  3:31 am

Wednesday, April 28

 1. page TALLER JOVES edited {http://www2.scholastic.com/content/images/articles/save_Header.jpg} ... a alumnat de 1r d'E…
  {http://www2.scholastic.com/content/images/articles/save_Header.jpg}
  ...
  a alumnat de 1r d'ESO. Formació:
  {http://3.bp.blogspot.com/_5Gpbkm9sT0w/SbnxsLzzU_I/AAAAAAAAEhQ/0Hx1zrnWTDw/s400/miguelCHOCOLATE.jpg}
  Primer bloc
  (view changes)
  12:02 am

More